SKUPŠTINA

Skupština Odreda je najviši organ i broji 20 članova.
Članovi Skupštine se biraju iz organizacionih jedinica Odreda i to tako da su sve jedinice zastupljene.
Mandat članova Skupštine traje 4 godine.
Za donošenje pravosnažnih i pravovaljanih odluka potrebno je prisustvo nadpolovične većine delegata Skupštine.

Skupština Odreda u okviru svojih prava i nadležnosti donosi:

 • Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o priznanjima i nagradama Odreda, Program rada i materijalno-finansijskog poslovanja;
 • daje saglasnost za pravne radnje poduzete u postupku osnivanja i registracije Odreda;
 • imenuje i opoziva članove Upravnog odbora – Starješinstva, predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, članove Nadzornog odbora, delegate u višim organima Saveza;
 • usvaja izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju (završni račun) Odreda;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji i drugim statusnim promjenama Odreda.

TRENUTNO RUKOVODSTVO SKUPŠTINE

Tanja VeispahićPREDSJEDNICA SKUPŠTINE
Amer JašarPODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima tri člana te iz svojih redova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
Nadzorni odbor kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Odreda, pravilnost u radu i poštovanje Statuta, valjanost donešenih odluka i o tome izvještava Skupštinu.

TRENUTNI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Emir UzunovićČLAN
Ivana RaonićČLAN
Ejub FočoČLAN

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor broji 9 (devet) članova, te u cilju unapređenja svog metoda i efikasnijeg provođenja svog programa rada i ukupne aktivnosti imenuje stalna ili povremena radna tijela (Štab odreda, klubove, komisije…).
Predsjednik Upravnog odbora – Starješina Odreda i potpredsjednik Upravnog odbora – zamjenik starješine Odreda zastupajuju i predstavljaju Odred.

Upravni odbor je nadležan da:

 • provodi programske ciljeve, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • utvrđuje finansijski plan Odreda i donosi druge akte o finansijama u skladu sa propisima nadležnih finansijskih i državnih organa;
 • raspolaže imovinom Odreda;
 • imenuje sekretara i načelnika Odreda, a po potrebi i druge izvršne funkciječija prava i odgovornosti su regulisane Poslovnikom o radu izvršnog osoblja;
 • odobrava prijedloge projekata;
 • ostvaruje saradnju sa drugim NVO;
 • imenuje stalna ili povremena tijela, Štab Odreda, Klubove i komisije.

TRENUTNI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Eldin BelkoSTARJEŠINA ODREDA
Predsjednik UO
Senka ČimpoZAMJENIK STARJEŠINE ODREDA
Podpredsjednica UO
Aziz JašarČLAN
Gordan GvozdićČLAN
Samir AvdićČLAN
Anesa TinjakČLAN
Dina ČolićČLAN
Darko RimacČLAN
Fahrudin BičoČLAN

ŠTAB

TRENUTNI ČLANOVI ŠTABA

Amer Jašar
Amer JašarNAČELNIK ODREDA
Ena Ahmetbegović
Ena AhmetbegovićSEKRETAR ODREDA
Emir Uzunović
Emir UzunovićKOORDINATOR ZA PROGRAM
Alen Bisić
Alen BisićPREDSJEDNIK KLUBA ROVERA
Minela Trle
Minela TrleNAČELNICA ČETE
Selma Holjan
Selma HoljanNAČELNICA ČETE
Merjema Cviko
Merjema CvikoNAČELNICA ČETE